Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy KPK

  • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
    Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze
SZYMBARK
Polecamy konkurs "Bardzo w to wierzę wspomagam jeże"
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
Modraszek Telejus - poznaj jego historię...

W czerwcu 2015 OEE zorganizował warsztaty z limnologiem i hydrobiologiem dla klas gminazjalnych ZKiW w Szymbarku przez co włączyło się do realizowanego projektu przez Szkołę pt: "Skupieni Wokół Kaszubskich jezior". Projekt jest realizowany we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko–Pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi PO RYBY 2007-2013 pn. "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Program ten został stworzony, aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:

a) racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego;

b) podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb;

c) poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

Projekt dotyczy wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z części obszaru objętego działaniem LGR Kaszuby: Szymbarku, Potuł, Wieżycy, Sikorzyna, Kolana, Krzesznej, Czapel, Pierszczewa, Rybaków. Celem działalności był monitoring wybranych ekosystemów jezior (głownie pod kątem degradacji i eutrofizacji), podtrzymanie zanikającej tradycji rybackiej, podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, turystów i środowisk opiniotwórczych, propagowanie aktywnych form wypoczynku, szeroko pojęta promocja jezior kaszubskich.

Podczas warsztatów w Stacji limnologicznej w Borucinie uczestnicy zapoznali się z problematyką limnologiczną –i badaniami, których celem jest rozpoznanie współczesnych, naturalnych i antropogenicznych (w tym rybactwa), przemian ekosystemów jeziornych oraz sformułowanie przyrodniczych podstaw niezbędnej ochrony. Badania terenowe obejmują ponad 150 jezior Pojezierza Pomorskiego. Integralną część Stacji stanowi ogródek meteorologiczny, w którym prowadzone są codzienne pomiary standardowych parametrów meteorologicznych. Stacja włączona jest do sieci obserwacyjnej IMiGW, między innymi jako jedyny na Pojezierzu Pomorskim posterunek pomiarów parowania z wolnej powierzchni wody. Prowadzący zajęcia, Pan mgr Edmund Ulenberg, w ciekawy i zajmujący sposób przedstawił nam ważniejsze przyrządy meteorologiczne i opowiedział o pracy Stacji.

Śródpolne zbiorniki wodne są stałym i ważnym elementem przyrody naszej okolicy. Grupa młodych badaczy z klasy Ib gimnazjum pod kierunkiem Pani dr Małgorzaty Łukaszewicz–Gniotyńskiej badała parametry fizyko-chemiczne wody w takich zbiornikach. Interesowały nas też rośliny i zwierzęta – mieszkańcy oczek wodnych. Porównaliśmy w ten sposób trzy typy zbiorników: typowo torfowiskowy, w zadrzewieniu leśnym i polny.

Warsztaty dofinansował WFOŚ i GW w Gdańsku.

Fragmenty tekstu i zdjęcia: M. Karczewska